Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/3

Tack för att du läser Lokaltidningen STO

Ny cykelväg när kommunalt vatten och avlopp dras in

Nu ansluts Svenshögen-, Sågen och Svartehallenbor till det kommunala vatten- och avloppsnätet för att undanröja risken för utsläpp från enskilda avlopp. I samband med det anläggs också en gång- och cykelbana.

Med start i centrala Svenshögen bort till Svartehallen och Sågen ansluts 100 fastigheter till det kommunala VA-nätet. Arbetet ingår i något som kallas VA-sanering och syftar till att minska risken för utsläpp från enskild avlopp till Hällungen som är kommunens dricksvattentäkt. Målet är enligt den plan som kommunen tog fram redan 2014, att uppnå en god ekologisk status genom en successiv minskning av utsläpp av främst fosfor och kväve till sjöar, vattendrag och hav, samt att säkra dricksvattenkvalitet för kommuninvånarna fram till och med år 2021.

Arbetet har påbörjats och redan nästa halvår kan 30 fastigheter längs Hällungen börja anslutas.

– Hällungens tillrinningsområde är utpekat som det viktigaste saneringsområdet. Man tar bort oönskade potentiella utsläppsrisker när man går från enskilda avlopp till kommunalt VA, säger Martin Gistell, enhetschef på Infrastruktur/Teknik, Stenungsunds kommun.

De blivande abonnenterna kommer att anslutas till både renings- och vattenverken i Svenshögen och därför pågår parallellt också ett arbete med att uppgradera dem.

Arbetet genomförs i två etapper, eventuellt även en tredje. Den fastighetsägare som ska ansluta sig kan göra en beräkning på kommunens hemsida vad den faktiska kostnaden blir. För en fastighet med ett hus och en tomt på 1 500 kvadratmeter beräknas kostnaden till omkring 200 000 kronor.

Hur många som kan anslutas totalt beror på kapaciteten i renings- och vattenverken.

– Nu är vi i produktionsfas i första etappen och det arbetet kommer pågå under sommaren fram i höst. Därefter kommer vi enligt planen att kunna börja ansluta abonnenter under andra halvåret, säger Martin Gistell.

Enligt honom har gensvaret från fastighetsägare som ska anslutas varit positivt.

– Vi som kommun tycker detta är positivt och även de som bor i området är generellt positiva. Det här är ett arbete som görs för att minska miljöbelastningen. I området finns fastighetsägare som fått påbackning gällande sina enskilda avlopp som är undermåliga. Att ansluta sig till kommunalt VA kan också vara billigare än att göra en egen lösning, som måste underhållas och kanske göras om efter ett antal år. Det här höjer också värdet på fastigheten.

I samband med nedläggningen av vatten- och avloppsrör i första etappen anläggs också en gång- och cykelväg. Men det blir en kort sträcka. Cykelvägen kommer gå från återvinningsstationen till Svenshögens badplats.

– När vi ändå går fram med VA får vi en positivt effekt i att vi kan bygga en gång- och cykelväg samtidigt, jämfört med om vi skulle byggt endast en gång- och cykelväg. Nu får vi den till en mycket lägre kostnad.

Utbyggnaden av vatten- och avloppsnätet i området är budgeterad till 38 miljoner kronor och bekostas av VA-kollektivet genom anslutningsavgifter. Taxorna ligger, sett i jämförelse med landets kommuner ganska lågt. För att klara framtida investeringar och behov av återinvesteringar kan kommunen behöva justera taxorna.

– Vi har historiskt inte följt med i allmän prisutveckling i justeringen av VA-taxorna, här behöver vi framåt följa konsumentprisindex. Detta är en orsak till att vi i kommunen har relativt låga anslutnings- och brukaravgifter. Stenungsund växer och ska vi nå målet på 35 000 invånare 2035, måste vi satsa på infrastrukturen också. Det kostar pengar att växa, men man måste reglera taxan långsiktigt och strukturerat.