Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Stellan Olsson och Engewikens båtförening får vänta och se om Mark- och miljödomstolens dom att föreningen ska få möjlighet att muddra i sin hamn står kvar.  Bild: Mattias Modéen
Stellan Olsson och Engewikens båtförening får vänta och se om Mark- och miljödomstolens dom att föreningen ska få möjlighet att muddra i sin hamn står kvar. Bild: Mattias Modéen

200 båtplatser i fortsatt fara på Tjörn

Länsstyrelsen överklagar Mark- och miljödomstolens domslut att ge Engewikens båtförening tillstånd att muddra i hamnen. 200 båtplatser på Tjörn är därmed fortsatt i fara.

I fokus för länsstyrelsens överklagande står bedömningen i avvägningen mellan olika intressefrågor.

– Det är jätteviktigt att få det här prövat ur ett samhällsutvecklingsperspektiv, säger Tor Segerbo, enhetschef för vattenärenden på vattenavdelningen hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsen nekade i höstas Engewikens båtförening att muddra i sin hamn. Anledningen är att det växer ålgräs i hamnen och det är viktigt för havets ekosystem. Havsmiljöaspekten vägde tungt i länsstyrelsens beslut.

Länsstyrelsen vill skydda ålgräset i hamnen. Bild: Louise Eriander
Länsstyrelsen vill skydda ålgräset i hamnen. Bild: Louise Eriander

Men båtföreningen överklagade till Mark- och miljödomstolen, eftersom man menade att det måste råda balans i besluten mellan det rörliga friluftslivet och arbetet med havsmiljön. Båtföreningen vann striden. Mark- och miljödomstolen slog fast att den begränsade åtgärd som ska göras med muddringen inte står i strid mot gällande miljökvalitetsnormer. I domslutet hänvisades till grundlagen med regeringsformen och egendomsskyddet i Europakonventionen som säger att proportionalitet ska föreligga mellan det allmänna intresset av ett ingrepp och den enskildes intresse av förfoganderätt över sin egendom.

I och med domen fick båtföreningen möjlighet att muddra i hamnen med vissa försiktighetsåtgärder. 200 båtplatser såg ut att vara räddade.

Betvivlar riktigheten i domen

Men länsstyrelsen anser att det finns anledningar att betvivla riktigheten i Mark- och miljödomstolens domslut. Därför bör domen prövas i högre instans för att kunna ge vägledning för alla parter inför framtida prövningar av liknande frågor och en hållbar exploatering av kusten.

Tor Segerbo, enhetschef för vattenärenden på vattenavdelningen hos länsstyrelsen.
Tor Segerbo, enhetschef för vattenärenden på vattenavdelningen hos länsstyrelsen. Bild: Privat

– Vi överklagar inte bara för att vi är oeniga i en tolkningsfråga. Vår inriktning är att vi ska ha mycket goda skäl om vi ska överklaga. Det betyder att det måste ha bäring mot mer än det enskilda ärendet och att det ska vara viktigt ur ett samhällsutvecklingsperspektiv, säger Tor Segerbo.

I det 16 sidor långa överklagandet har länsstyrelsen en avvikande uppfattning än Mark- och miljödomstolen på flera bärande punkter. I fokus står ålgräsets betydelse med havsmiljöaspekten och bedömningen av proportionalitet mellan olika intressefrågor.

• Länsstyrelsen menar till exempel att ett muddringsförbud enbart hindrar fördjupning i hamnen, inte fortsatt verksamhet för mindre fritidsbåtar.

• När det gäller Mark- och miljödomstolens viktning av det allmänna intresset menar länsstyrelsen att det är klarlagt att bevarandet av ålgräs är ett angeläget allmänt intresse och att detta intresse i det här fallet ska ges en avsevärt högre vikt vid avvägningen mot det enskilda intresset att bedriva verksamhet i hamnen.

• Att muddra med försiktighetsmått är enligt länsstyrelsen inte förenligt med att förebygga, hindra eller motverka skada på ålgräs.

• Domen ifrågasätts även ur rättstillämpningssynpunkt eftersom hamnen och den grunda vikens förutsättningar att hysa en hamn på platsen aldrig har prövats rättsligt.

– Det är viktigt av flera skäl att hamnen tillståndsprövas och att man gör en riktigt bra miljökonsekvensbeskrivning. Det är ingen ursäkt att det bedrivs en verksamhet sedan gammalt, för att inte tillståndspröva den utifrån dagens kunskaper och förutsättningar, säger Tor Segerbo.

Länsstyrelsen yrkar i sitt överklagande i första hand att muddringförbud ska råda i hamnen. I andra hand yrkar länsstyrelsen att Mark- och miljööverdomstolen förelägger Engewikens båtförening att söka tillstånd för sin vattenverksamhet.

Även Havs- och Vattenmyndigheten, HAV, har överklagat mark- och miljödomstolens domslut.

Krävs prövningstillstånd

För att frågan ska prövas i Mark- och miljööverdomstolen krävs att Svea Hovrätt beviljar prövningstillstånd. Ett sådant tillstånd tar normalt flera veckor att få.

Fotnot: Verksamheten i Engewikens småbåtshamn har varit i gång sedan 1974. På den tiden behövdes inte tillstånd för den verksamhet som bedrivs i hamnen. Hamnen var även etablerad innan strandskyddet kom 1975.